About Us

เล่าเรื่อง…ความเป็นมาของสมาคม

เริ่มจากรุ่นพี่ วทอ. 8 คือ คุณธีรยุทธ และ คุณบุญชู ได้ปรึกษากับ อ.ทนง เรื่องการจัดตั้งสมาคมนิสิตเก่าคณะขึ้น เพื่อเป็น “ศูนย์กลาง” ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าทุกรุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราด้วย

อ.ทนง จึงได้เชิญนิสิตเก่าหลายๆท่าน มารวมพลังความคิดจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการขึ้น โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 และนิสิตเก่าผู้ร่วมก่อตั้งจึงได้เรียนเชิญ อ.ทนง เป็นนายกสมาคมคนแรก ซึ่งท่านเป็นผู้วางแนวทางการดำเนินงานไว้ให้กับสมาคมจนถึงปัจจุบันนี้

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมกำหนดไว้ ดังนี้

1. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและคณะ
2. พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร
3. สร้างชื่อเสียงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็น Benchmark ในวงการอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ และให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ

ที่ผ่านมา นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร ทุกชุดได้พยายามจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ …

ข้อแรก ในการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ต้องเร่งสร้างเครือข่ายข้อมูลระหว่างนิสิตเก่ารุ่นต่างๆก่อน เพื่อให้การกระจายข่าวเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกรุ่น โดยเริ่มจาก…

● จัดทำรายชื่อผู้แทนรุ่นต่างๆ ก่อน หลังจากนั้นเมื่อจะเริ่มจัดกิจกรรมใด ก็จะเชิญผู้แทนรุ่นทุกรุ่นเข้ามาร่วมออกความเห็น หาข้อสรุป และช่วยกันแจ้งข่าวภายในรุ่นให้ทราบทุกครั้ง

● ส่งสรุปรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนรุ่นทุกคน

● จัดทำช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงทุกคนมากที่สุด ได้แก่

Website http://aiaa.agro.ku.ac.th แต่มีการปรับปรุงและทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น http://aiaa-ku.com

Facebook Group สอก. ซึ่งเป็นกลุ่มปิดเฉพาะชาวคณะ มีสมาชิกเกือบ 5,000 คน (ส.ค. 2563)

Facebook Page สถานี อก.

เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลระหว่างสมาชิก เช่น ข่าวและรูปการจัดกิจกรรม, ประกาศรับสมัครงาน, ข่าวสังคม (งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น) , ข่าวสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้อง

● รับสมัครสมาชิก Online รวมทั้งนำฐานข้อมูลสมาชิกที่รวบรวมได้เก็บไว้บน websiteและ mobile appชื่อHiFile ให้สมาชิกได้ update ตลอดเวลา จำนวนสมาชิกศิษย์เก่าและปัจจุบันในฐานข้อมูลมีเกือบ12,000คน(สค.2563)

● จัดพิมพ์หนังสือทำเนียบรุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกันของสมาชิกแบบ Offline

พร้อมๆ กับการสร้างเครือข่ายสมาชิก สมาคมได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ควบคู่ไปด้วย คือ…

• สำหรับนิสิตเก่าที่จบการศึกษาแล้ว ในการเริ่มต้นคงไม่มีอะไรดีไปกว่า การเป็น “เจ้าภาพ” จัดงานพบปะสังสรรค์ทุกรุ่น หลายรุ่นคงเหนียวแน่นกันอยู่แล้ว แต่สมาคมได้รับคำแนะนำว่าควรจัดงานให้ทุกรุ่นได้มีโอกาสเจอกัน และ ได้มีโอกาสกราบคณาจารย์ผู้มีพระคุณของเราด้วย การจัดงาน “ปาร์ตี้โรงกระเจี๊ยบ” จึงได้เกิดขึ้น

• นอกจากนี้ยังร่วมกับคณะ จัดงาน “นนทรีช่องามแห่ง อก.” และ งาน “ปาร์ตี้ครบรอบ 25ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เนื่องจากสมาคมไม่มีรายได้จากการรับสมัครสมาชิก การจัดกิจกรรมใดๆ นอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วสมาคมจำเป็นต้องขอการสนับสนุนจากนิสิตเก่าควบคู่ไปด้วยเสมอ ในระยะแรก กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่

• AIAA Bowling ครั้งที่ 1 และ 2

• AIAA Golf ครั้งที่ 1 และ 2

• AIAA Rally

เมื่อได้เงินสนับสนุนมาแล้ว สมาคมก็ได้แบ่งเงินส่วนหนึ่ง จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย เช่น

• บริจาคเงินช่วยเหลือค่ายกระป๋องของสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

• บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

• เป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แก่โรงเรียนมหาชนะชัย จ.ยโสธร

• ร่วมกับนิสิตเก่าให้การสนับสนุนการปลูกต้นไม้ บริเวณอาคารกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

• ร่วมสนับสนุนรายการ “โทรทัศน์เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 7” และ “หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะ ตามลำดับ

ข้อสอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สมาคมจึงได้…

• เริ่มโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ สมาคมรับสมัครนิสิตปี 2 ทุกภาควิชา แล้วส่งไปฝึกงานภาคฤดูร้อน (150 ชั่วโมง) กับโรงงานของพี่ๆ ที่ให้ความกรุณา ทำให้นิสิตเห็นสภาพการทำงานจริง จะได้รู้ว่าเมื่อจบมาแล้วจะทำงานอย่างไร ควรเลือกเรียนวิชาใดเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริง แล้วฝึกงานต่อเนื่องอีก (150 ชั่วโมง) ในปี 3 ตามหลักสูตรภาคบังคับ

• นิสิตที่ฝึกงานจบกลับมาแล้ว สมาคมยังให้นิสิตนำเสนอผลงานให้ทราบ พร้อมๆ กับเรียนเชิญอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพมารับฟัง และให้คำแนะนำ เพื่อให้การนำเสนอผลงานเป็นไปอย่างน่าประทับใจ (จะได้เก่งทั้งวิชาการ มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักอดทน แล้วยังพูดจานำเสนอผลงานได้อย่างน่าฟังด้วย)

• เรียนเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น คือ คุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ) และรุ่นพี่ๆ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มาให้คำแนะนำแก่นิสิตว่า ควรพัฒนาตนเองอย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อจะได้งานทำทันทีที่จบการศึกษา

• เรียนเชิญรุ่นพี่ที่ทำงานในธุรกิจหลายๆ ด้าน มาให้คำแนะนำแก่น้องๆปีสุดท้าย เป็นตัวอย่างว่าเมื่อจบการศึกษาจากคณะแล้ว จะไปประกอบอาชีพได้หลากหลายอะไรบ้าง และทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่

ข้อสาม การสร้างชื่อเสียงให้คณะนั้น สมาคมได้ให้ความร่วมมือกับคณะในการจัดหาวิดีโอคลิปแนะนำวิชาชีพอุตสาหกรรเกษตร เป็นสื่อส่วนหนึ่ง ซึ่งคณะนำไปใช้ในงาน open house แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่ครูแนะแนวและนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทั้งหมดเป็นการสรุปคร่าวๆ ถึงกิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกหลายๆ ท่านได้ทราบว่า สมาคมทำอะไรอยู่ สมาคมใช้ประโยชน์จากเงินสนับสนุนของนิสิตเก่าไปอย่างไร ท่านใดที่ต้องการติดต่อสมาคมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือ เป็นนิสิตเก่าอยากสมัครสมาชิก ขอเชิญติดต่อสมาคมได้หลายทาง คือ

  • สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สอก.)
    ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ​เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
  • 081-309-7997