ข่าวอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : เมษายน 2564 ฉบับที่ 1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5

มก. เปิดตัว FoodInnopolis@Kasetsart เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายพร้อมให้บริการ One Stop Service
เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก